HỒ SƠ CẦN THIẾT

Hồ sơ học tập

1. Hồ sơ học tập loại số 1

Hệ thống giáo dục của New Zealand tập trung vào việc dạy học sinh giải quyết các vấn đề, tiếp thu, phân tích và ứng dụng thông tin, làm việc với những người khác để sáng tạo và đổi mới. Hệ thống ủng hộ việc tranh luận, tự do suy nghĩ và khả năng linh hoạt, và các giáo viên của chúng tôi khuyến khích học sinh trở thành những học sinh tự tin, gắn kết và chủ động tham gia trong suốt cuộc đời.

Download hồ sơ mẫu

2. Hồ sơ học tập loại số 2

Hệ thống giáo dục của New Zealand tập trung vào việc dạy học sinh giải quyết các vấn đề, tiếp thu, phân tích và ứng dụng thông tin, làm việc với những người khác để sáng tạo và đổi mới. Hệ thống ủng hộ việc tranh luận, tự do suy nghĩ và khả năng linh hoạt, và các giáo viên của chúng tôi khuyến khích học sinh trở thành những học sinh tự tin, gắn kết và chủ động tham gia trong suốt cuộc đời.

Download hồ sơ mẫu

3. Hồ sơ học tập loại số 3

Hệ thống giáo dục của New Zealand tập trung vào việc dạy học sinh giải quyết các vấn đề, tiếp thu, phân tích và ứng dụng thông tin, làm việc với những người khác để sáng tạo và đổi mới. Hệ thống ủng hộ việc tranh luận, tự do suy nghĩ và khả năng linh hoạt, và các giáo viên của chúng tôi khuyến khích học sinh trở thành những học sinh tự tin, gắn kết và chủ động tham gia trong suốt cuộc đời.

Download hồ sơ mẫu