Tiếng Anh thiếu niên
Tiếng Anh trẻ em
Tiếng Anh tổng quát
Khai giảng lớp ILETS Target 6.0 - 6.5 tháng 09/2018
Đăng ký

Khai giảng lớp ILETS Target 6.0 - 6.5 tháng 09/2018

7:30 PM - 9:00 PM
Thứ 4 - Thứ 7
19/09/2018
60 giờ (kéo dài 2,5 - 3 tháng)
8000000 VNĐđ
Speaking & Writing
Đăng ký

Speaking & Writing

09:00-11:00
T2 | T4 | T 6
26/04
40h 20 buổi
1.300.000đ
Writing for IELTS
Đăng ký

Writing for IELTS

09:00-11:00
T2 | T4 | T 6
26/04
40h 20 buổi
1.300.000đ
Pre-IELTS
Đăng ký

Pre-IELTS

09:00-11:00
T2 | T4 | T 6
26/04
40h 20 buổi
1.300.000đ
IELTS Intensive
Đăng ký

IELTS Intensive

09:00-11:00
T2 | T4 | T 6
26/04
40h 20 buổi
1.300.000đ
Speaking & Writing
Đăng ký

Speaking & Writing

09:00-11:00
T2 | T4 | T 6
26/04
40h 20 buổi
1.300.000đ
Speaking & Writing II
Đăng ký

Speaking & Writing II

09:00-11:00
T2 | T4 | T 6
26/04
40h 20 buổi
1.300.000đ
Speaking & Writing II
Đăng ký

Speaking & Writing II

09:00-11:00
T2 | T4 | T 6
26/04
40h 20 buổi
1.300.000đ
Speaking & Writing
Đăng ký

Speaking & Writing

09:00-11:00
T2 | T4 | T 6
26/04
40h 20 buổi
1.300.000đ
IELTS Intensive
Đăng ký

IELTS Intensive

09:00-11:00
T2 | T4 | T 6
26/04
40h 20 buổi
1.300.000đ
Pre-IELTS
Đăng ký

Pre-IELTS

09:00-11:00
T2 | T4 | T 6
26/04
40h 20 buổi
1.300.000đ
Writing for IELTS
Đăng ký

Writing for IELTS

09:00-11:00
T2 | T4 | T 6
26/04
40h 20 buổi
1.300.000đ
Speaking & Writing
Đăng ký

Speaking & Writing

09:00-11:00
T2 | T4 | T 6
26/04
40h 20 buổi
1.300.000đ